Κρατικές Υποτροφίες

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας που κατέχουν οργανικές θέσεις, για χορήγηση οκτώ (8) υποτροφιών για σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεύθυνση του Δημόσιου Τομέα 2009-2010, που διοργανώνεται από το Cyprus International Institute of Management (CIIM), και δέκα (10) υποτροφιών για σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεύθυνσης και Δημόσιας Διοίκησης 2009-2010, που διοργανώνεται από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης που δυνατό να παραχωρηθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δύο (2) πρόσθετες υποτροφίες θα παραχωρηθούν από το CIIM.

Αιτήσεις με πλήρεις λεπτομέρειες για τα προσόντα των υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 37, μέσω του οικείου Προϊσταμένου Τμήματος, στα γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το σχετικό έντυπο με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 37, από τα γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή από τα κατά τόπους γραφεία των Επάρχων και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Οι αιτήσεις, με όλα τα στοιχεία, θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν με το ταχυδρομείο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009, στην πιο κάτω διεύθυνση:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Οδός Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος,
1065 Λευκωσία

Ή

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22456433 ή στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
 

Tags: No tags

Comments are closed.