Υποτροφίες Αρκετών Επιπέδων

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που απασχολούνται σε μόνιμη ή έκτακτη βάση, για την παραχώρηση υποτροφιών για προπτυχιακές / μεταπτυχιακές σπουδές ή για ερευνητική εργασία, που πιθανό να παραχωρηθούν από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2009/2010. Εξαιρούνται τα μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας και της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, τα μέλη των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, της Αστυνομικής Δύναμης, καθώς και των μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς. 

Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο με αρ. 30, με πλήρεις λεπτομέρειες για τα προσόντα των υποψηφίων. Αντίγραφα του Εντύπου μπορούν να εξασφαλιστούν από τα γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Λευκωσία, από τα κατά τόπους Γραφεία των Επάρχων ή από τα κατά τόπους Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών προσόντων των υποψηφίων. Αιτήσεις θ’ απορρίπτονται σε περίπτωση που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά / δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου, μέχρι την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, οδός Φλωρίνης 7, Greg Tower, 1065 Λευκωσία 3ος όροφος, ή Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι αιτητές μπορούν να αποταθούν στο τηλ.: 22456433. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διεκδίκηση είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή στην ιστοσελίδα Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ουγγαρίας.
 

Tags: No tags

Comments are closed.