Αιτήσεις για Απόκτηση Διπλής Αναγνώρισης

Στις τελευταίες του συνεδρίες, το νέο Συμβούλιο του ΚΥΣΑΤΣ συζήτησε το θέμα της διπλής αναγνώρισης συνδυασμένων προγραμμάτων σπουδών που έχουν πενταετούς διάρκεια και συνδυάζουν πτυχίο και μεταπτυχιακό σε ένα πρόγραμμα. Το θέμα έχει προκύψει σύμφωνα με νέα δεδομένα που έχουν προκύψει με την αποφοίτηση των πρώτων φοιτητών κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι τίτλων σε προγράμματα σπουδών πενταετούς διάρκειας από δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Στους εν λόγω φοιτητές θα απονεμηθεί δίπλωμα που είναι ισότιμο με Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών και που δεν είναι μεταπτυχιακό. Το Συμβούλιο του ΚΥΣΑΤΣ μετά που έλαβε υπόψη τους νόμους που διέπουν την λειτουργία του αποφάσισε ότι θα δέχεται μέχρι τις 31.8.2009 αιτήσεις για διπλή αναγνώριση συνδυασμένων προγραμμάτων σπουδών πενταετούς διάρκειας και θα τις εξετάζει με βάση τα κριτήρια που ισχύουν σήμερα. Από 01.01.2010 το Συμβούλιο θα δέχεται και θα εξετάζει τέτοιες αιτήσεις εφόσον οι υποψήφιοι προσκομίσουν πιστοποιητικό από το αντίστοιχο σώμα αναγνώρισης της χώρας που λειτουργεί το ίδρυμα όπου φοίτησαν, το οποίο να πιστοποιεί ότι ο τίτλος σπουδών τους αναγνωρίζεται ως τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου Master. Σε αντίθετη περίπτωση οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τυχόν απονομή Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 

Tags: No tags

Comments are closed.