Πρωτοετείς Φοιτητές Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι όσοι πρωτοετείς φοιτητές του έχουν εξασφαλίσει θέση και σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας και είναι σε θέση να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του 2009, θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, διευκρινίζοντας ποια από τις δυο θέσεις θα κρατήσουν ,την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2009 ή την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2009 από τις 9:00πμ-1:00μμ είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδότησης, στα γραφεία της στην Πανεπιστημιούπολη (ισόγειο κτιρίου Αναστάσιος Λεβέντης).

Επισημαίνεται πως, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου, προπτυχιακός φοιτητής του δε δικαιούται να είναι εγγεγραμμένος ταυτόχρονα και σε πρόγραμμα σπουδών άλλου Δημόσιου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Κύπρου ή της Ελλάδας. Αυτό, εξάλλου, επιβάλλεται και για σκοπούς δικαιοσύνης άλλων υποψηφίων οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν έγκαιρα τις νέες θέσεις που θα κενωθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης καθώς και το έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα καθώς και στα γραφεία της ΥΣΦΜ στην Πανεπιστημιούπολη (τηλ. 22894021).
 

Tags: No tags

Comments are closed.