Τίτλοι Σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρκετές είναι οι Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην Κύπρο, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για προγράμματα σπουδών που προσφέρουν σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Tο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πληροφορεί ότι ο νόμο του 2010 δίδει το δικαίωμα σε κάθε Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να απονέμει η ίδια τίτλους σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απονέμουν αυτά τους δικούς τους τίτλους στη Δημοκρατία.

Οι συνεργασίες, των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να θεωρούνται νόμιμες, πρέπει να πληρούν προϋποθέσεις:

  • να είναι αναγνωρισμένο στη χώρα του και εξουσιοδοτημένο να παρέχει προγράμματα και να χορηγεί τίτλους σπουδών, με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (Franchise), σε άλλο κράτος μέλος.
  • να είναι πιστοποιημένα, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους και οι τίτλοι σπουδών, στους οποίους καταλήγουν να είναι ίδιοι με εκείνους που χορηγούνται, από το ίδρυμα, στην έδρα του. (εάν ο προσφερόμενος τίτλος σπουδών είναι επαγγελματικός, θα πρέπει να κατοχυρώνει τα ίδια δικαιώματα στον κάτοχό του με αυτά που θα είχε αν αποκτούσε τον τίτλο στην έδρα του ιδρύματος.)

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου της ποιότητας και της δομής των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όμως προτρέπει τους ενδιαφερομένους για φοίτηση στα πιο πάνω προγράμματα να επιβεβαιώνουν ότι οι πιο πάνω πρόνοιες ικανοποιούνται και να ζητούν σχετικές πληροφορίες από τα ίδια τα ιδρύματα και τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης των προγραμμάτων.

Tags: No tags

Comments are closed.