Υποτροφίες για Δασκάλους στην Ελλάδα

Η προκήρυξη των υποτροφιών για μετεκπαίδευση στη Διδασκαλεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει και φέτος από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Αρ. ΙΚΥ 44.

Οι αιτούντες  καλούνται όπως σημειώσουν στο μέρος των προσωπικών στοιχείων τον αριθμό του φακέλου τους, καθώς και το σχολείο στο οποίο υπηρετούν. Η σύσταση προϊσταμένου θα πρέπει να συμπληρωθεί από το διευθυντή/διευθύντρια του εκπαιδευτικού και σε κλειστό και υπογεγραμμένο φάκελο που θα φέρει τη σφραγίδα του σχολείου και να δοθεί στον εκπαιδευτικό, για να τον παραδώσει μαζί με την αίτησή του στο πιο κοντινό του Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Λεπτομέρειες σχετικά με την παραχώρηση εκπαιδευτικών αδειών σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς βρίσκονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (με αρ. φακ. 7.5.01 και ημερ. 6/12/2002).

Όσοι τελικά θα επιλεγούν θα πρέπει να αποστείλουν επιστολή στο διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης με την οποία να ζητούν εκπαιδευτική άδεια για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, η οποία θα ισχύει από 1/9/2010 μέχρι και 31/8/2011. Από τη στιγμή που υποβάλει κάποιος αίτηση σημαίνει ότι ενδιαφέρεται για την υποτροφία αυτή και δεν μπορεί, σε περίπτωση επιλογής του, να την αρνηθεί. Γι’ αυτό θα πρέπει να σταθμιστούν εκ των προτέρων οι διάφοροι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση του εκπαιδευτικού (οικογενειακοί, προσωπικοί ,οικονομικοί κ.τλ.) προτού κάνει την αίτηση, έτσι ώστε να αποφευχθούν άσκοπες ενέργειες και καθυστερήσεις.

Tags: No tags

Comments are closed.