Δημιουργία Βιώσιμης Πανεπιστημιούπολης

«Δημιουργία μιας βιώσιμης πανεπιστημιούπολης», ονομάζεται το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο έχει στόχο την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Το εν λόγω πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στην άμβλυνση περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι κλιματικές αλλαγές. Η πρωτοβουλία αυτή που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο το οποίο κατατάσσετε μεταξύ των ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένων οργανισμών στον τόπο μας, που αναλαμβάνουν ουσιαστικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Άμεσοι στόχοι του προγράμματος είναι η συνεχής μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και νερού, εισαγωγή προγραμμάτων ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων, χρησιμοποίηση φιλο-περιβαλλοντικών και οικολογικών προϊόντων, καθώς και η συνεχής ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση φοιτητών και προσωπικού έτσι ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια.

Tags: No tags

Comments are closed.