Νόμος Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών

Προ ημερών η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νόμο για την εγγραφής τεχνολόγων ακτινολόγων και τεχνολόγων ακτινοθεραπευτών και την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με τον νόμο, έχει καθιδρυθεί Συμβούλιο Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών το οποίο είναι αρμόδιο για την εγγραφή τεχνολόγων ακτινολόγων και τεχνολόγων ακτινοθεραπευτών καθώς και την χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διαγνωστικής και θεραπευτικής ακτινογραφίας και την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων εξουσιών και αρμοδιοτήτων χορηγούνται σε αυτό.
 
Στο Συμβούλιο Εγγραφής δικαιούται να εγγραφεί ο οποιοσδήποτε:
  • Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία,
  • Κατέχει πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου,
  • Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας,
  • Και είναι κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου ή ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανάλογου επιπέδου, τριετούς τουλάχιστο κύκλου φοίτησης, στην ακτινοτεχνολογία ή ραδιολογία-ακτινολογία ή ακτινοδιαγνωστική ακτινογραφία ή ακτινοθεραπευτική ακτινογραφία ή ακτινοθεραπεία, αναγνωρισμένο από τη χώρα απόκτησης του και το ΚΥΣΑΤΣ.   
Σύμφωνα με το Συμβούλιο Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών, μέλη του Συμβουλίου θα μπορούν να εγγραφούν και οι Απόφοιτοι των ΤΕΙ Ελλάδος αφού το πτυχίο τους αναγνωρίζετε από το ΚΥΣΑΤΣ. Αναφορικά με τις προοπτικές εργοδότησης του εν λόγω επαγγέλματος, υπολογίζετε ότι οι ανάγκες της Κυπριακής αγοράς ανέρχονται περίπου στα 20-25 άτομα το χρόνο.
Tags: No tags

Comments are closed.