Στις Τελευταίες χώρες η Κύπρος στις Δαπάνες για Έρευνα

Από την τελευταία θέση που είχαμε το 2008 αναφορικά με το ύψος των δαπανών για ερευνητικές δραστηριότητες, το 2009 βελτιωθήκαμε αισθητά αλλά ακόμη παραμένουμε στα χαμηλά επίπεδα της ευρωπαϊκής έρευνας. Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας τις οποίες δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Φιλελεύθερος, οι συνολικές δαπάνες για ερευνητικές δραστηριότητες στην Κύπρο κατά το 2009 υπολογίζονται σε €83,3 εκατ. που αντιστοιχούν σε 0,49% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), σε σύγκριση με €73,4 εκατ. ή 0,42% του ΑΕΠ το 2008 και €70,1 εκατ. ή 0,44% το 2007. 
 
Η Κύπρος παρά την αύξηση από 0,42% το 2008 σε 0,49% το 2009 που παρατηρήθηκε στο μερίδιο του ΑΕΠ που αναλογεί στην έρευνα η οποία αύξηση αποδίδεται εν μέρει στην πτώση που παρουσίασε το ΑΕΠ το 2009, εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με το μέσο όρο στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φτάνει το 2,01%. Τις τελευταίες θέσεις κατέχουν η Λετονία με 0,46%, η Ρουμανία με 0,47% και η Σλοβακίας με 0,48%. Από την άλλη τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Σουηδία με 3,62% και τη Φινλανδία με 3,96%.     
 
Από τις συνολικές δαπάνες για έρευνα κατά τομέα δραστηριότητας, η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσίασε δαπάνες ύψους €38,3 εκατ. ή 46,0% του συνόλου, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις €17,2 εκατ. ή 20,6%, το δημόσιο €16,9 εκατ. ή 20,3% και τα ιδιωτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα €10,9 εκατ. ή 13,1%. Αναφορικά με τα άτομα τα οποία απασχολήθηκαν σε ερευνητικές δραστηριότητες, ο αριθμός των κατά το 2009 υπολογίζεται σε 1.206 άτομα, εκ των οποίων τα 835 σε θέση ερευνητή.
Tags: No tags

Comments are closed.