Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές από το Ισραηλινό Κράτος για το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής ∆ημοκρατίας,  για την παραχώρηση πέντε υποτροφιών για ένα ακαδημαϊκό έτος (8 μήνες) για σπουδές μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου καθώς και μεταδιδακτορικού επιπέδου και έρευνας που πιθανό να παραχωρηθούν από το Ισραηλινό κράτος για το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013.  
 
Οι υποτροφίες προορίζονται για παρακολούθηση προγραμμάτων σε ∆ημόσια Πανεπιστήμια του Ισραήλ.  Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησης για εξασφάλιση υποτροφίας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με ∆ημόσια Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του Ισραήλ ώστε να διασφαλίσουν ότι πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια εισδοχής δεδομένου ότι η υποτροφία από τις αρχές του Ισραήλ θα παραχωρηθεί μόνο όταν ο ενδιαφερόμενος θα έχει γίνει δεκτός από συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο.
 
Οι υποτροφίες πρόκειται να καλύψουν δίδακτρα ∆ημόσιου Πανεπιστημίου (μερική ή πλήρη κάλυψη), μηνιαίο επίδομα διατροφής (μέχρι $600) και βασική ασφάλεια υγείας για οκτώ (8) μήνες. Οι δαπάνες για διαμονή, διακίνηση και αεροπορικό εισιτήριο θα βαρύνουν τους ίδιους τους υποτρόφους. 
 
Αιτήσεις με πλήρεις λεπτομέρειες για τα προσόντα των υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο με αρ.54. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών προσόντων των υποψηφίων. Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν συστημένες μέσω Ταχυδρομείου, μέχρι την ∆ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011, στις διευθύνσεις Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Οδός Φλωρίνης 7 Greg Tower,  3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Tags: No tags

Comments are closed.