Στατιστικές της Εκπαίδευσης για την Ακαδημαϊκή Χρονιά 2009 – 2010

Η Στατιστική Υπηρεσία έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση "Στατιστικές της Εκπαίδευσης", για την ακαδημαϊκή χρονιά 2009 – 2010. Η έκθεση δίδει λεπτομερή στοιχεία για τον αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μαθητών/σπουδαστών, διδακτικού και μη-διδακτικού προσωπικού, τις δαπάνες σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης καθώς επίσης και τους Κύπριους φοιτητές στο εξωτερικό.
 
Τα κυριότερα στοιχεία της έκθεσης είναι:
  • Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης υπήρχαν συνολικά 1.270 εκπαιδευτικά ιδρύματα, 179.650 μαθητές/σπουδαστές και 16.609 εκπαιδευτικοί, που αναλογούν σε 10,8 μαθητές ανά εκπαιδευτικό.
  • Από το σύνολο των μαθητών και σπουδαστών, ποσοστό 69,2% φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία και 30,8% σε ιδιωτικά.
  • Οι εγγραφές των μαθητών/σπουδαστών κατά επίπεδο εκπαίδευσης ήταν: Προσχολική και Προδημοτική 27.985, Δημοτική 54.522, Μέση 64.611, Τριτοβάθμια 32.233 και Ειδική εκπαίδευση 299. 
  • Οι Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό αριθμούσαν 20.051. Η κατανομή τους κατά επίπεδο ήταν: Μη-πανεπιστημιακό 599 ή 3,0%, Πανεπιστημιακό Προπτυχιακό 17.030 ή 84,9%, Πανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό (Master) 1.949 ή 9,7%, και Διδακτορικό 473 ή 2,4%.
  • Οι κυριότεροι κλάδοι σπουδών ήταν: Διοίκηση επιχειρήσεων και συναφή 12,5%, Υγεία 11,3%, Μηχανική 8,7%, Κοινωνικές επιστήμες 8,6%, Ανθρωπιστικές σπουδές 8,2%, Αρχιτεκτονική και πολιτική μηχανική 7,2%, Νομικά 6,7%, Τέχνες 6,6% και Παιδαγωγικά επίσης 6,6%.
  • Οι κυριότερες χώρες σπουδών ήταν: Ελλάδα 51,27%, Ηνωμένο Βασίλειο 39,8%, Η.Π.Α. 1,8%, Βουλγαρία 1,2%, Ουγγαρία 1,1%, Γαλλία 0,9% και Γερμανία 0,8%. Κύριο χαρακτηριστικό ήταν η μείωση των Κυπρίων φοιτητών που σπουδάζουν στην Ελλάδα από 11.752 την ακαδημαϊκή χρονιά 2008 – 2009 σε 10.262 την ακαδημαϊκή χρονιά 2009 – 2010, αντίθετα με το Ηνωμένο Βασίλειο αφού υπήρχε μια αύξηση από 7.598 σε 7.983 αντίστοιχα.  
  • Οι δημόσιες δαπάνες για τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, για όλα τα επίπεδα ήταν €1.357,7 εκ. για το 2009. Η κατά μαθητή τρέχουσα δημόσια δαπάνη στα δημόσια σχολεία κατά επίπεδο εκπαίδευσης είχε ως ακολούθως: Προσχολική και Προδημοτική €5.949, Δημοτική €6.017, Μέση €9.753 και Τριτοβάθμια €13.103.
Tags: No tags

Comments are closed.