Η Θέση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου για το μέλλον του προγράμματος «Νεολαία σε Δράση»

Στις 23 Νοεμβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το νέο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, με τίτλο "Erasmus for All”. 
 
Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου χαιρετίζει τη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για τα μελλοντικά προγράμματα, την επικέντρωση σε ορισμένους βασικούς τομείς, καθώς και την προσπάθεια για διασφάλιση της αποφυγής αποκλεισμών. Ωστόσο, το γεγονός ότι το κέντρο βάρους εστιάζεται κυρίως στους τομείς της τυπικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, προβληματίζει τις οργανώσεις νεολαίας, καθότι οι θεμελιώδεις αξίες της εργασίας των νέων και η ανεξαρτησία της πολιτικής για τη νεολαία τίθενται σε κίνδυνο. Ως εκ τούτου, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι ικανοποιητική. Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου στηρίζει σταθερά  το αίτημα για ύπαρξη ενός ξεχωριστού, ανανεωμένου Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση».
 
Το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ΕΕ που παρέχει υποστήριξη στο έργο των νέων, στη μη τυπική εκπαίδευση και στις οργανώσεις νεολαίας στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα διασφαλίζει και αποτελεί μια ορατή πρωτοβουλία στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νεολαία, και τη συνέχιση της ποικιλομορφίας, της ποιότητας και του μοναδικού χαρακτήρα του έργου για τη νεολαία μακροπρόθεσμα.
 
Ο ρόλος των οργανώσεων νεολαίας στην ανάπτυξη των νέων και των δεξιοτήτων τους, αλλά και στην ενίσχυση της συμμετοχής τους στην κοινωνία και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, είναι σημαντικός και θα πρέπει να συνεχίσει να τυγχάνει στήριξης. Εξάλλου, καθότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θέτει ως στόχο και αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στο δημοκρατικό βίο της Ευρώπης, θεωρούμε απαραίτητη τη διατήρηση της διάστασης της συμμετοχής των νέων, στα όποια νέα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. 
 
Για επίτευξη του πιο πάνω στόχου, ένα ισχυρό πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των νέων στο δημοκρατικό βίο και να αναγνωρίσει ότι οι δημοκρατικές οργανώσει νεολαίας, ηγούμενες από τη νεολαία και βασισμένες στον εθελοντισμό, αποτελούν απαραίτητο μέσο για την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων, τόσο για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και για την ενεργό και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκή κοινωνία. 
 
Το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» και οι προκάτοχοί του υποστήριξαν τις οργανώσεις νεολαίας ώστε να συμβάλουν σε ουσιαστική αλλαγή για τους νέους της Ευρώπης. Ο αντίκτυπος του προγράμματος Νεολαία σε Δράση για τους νέους είναι μεγαλύτερος από ό, τι αυτός οποιουδήποτε άλλου ευρωπαϊκού προγράμματος. Η επένδυση στη νεολαία και στις Οργανώσεις νεολαίας είναι ένας εξαιρετικά οικονομικά αποδοτικός τρόπος για επίτευξη, με περιεκτικό τρόπο, των στόχων της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της καινοτομίας, της κοινωνικής ένταξης και της βιώσιμης ανάπτυξης. 
 
Κατά την περίοδο 2007-2013, το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» παρείχε σε περίπου 1.000.000 νέους Ευρωπαίους την πολύτιμη εμπειρία της μη τυπικής μάθησης και τη δυνατότητα για κινητικότητα, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική και πολιτική τους συμμετοχή, καθώς και το αίσθημα ευθύνης και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.
 
Το Πρόγραμμα "Νέα Γενιά σε Δράση” δεν πρέπει να χάσει την εστίαση στα στοιχεία εκείνα που καθιστούν τη νεολαία και τις οργανώσεις της μοναδικές και ιδιαίτερες. Ως εκ τούτου, ζητούμε ένα πρόγραμμα ανεξάρτητο, που θα παρέχει αειφόρο υποστήριξη στις ευρωπαϊκές οργανώσεις νεολαίας, στη μη τυπική μάθηση και στην εργασία των νέων.
Tags: No tags

Comments are closed.