Φιλόλογοι χωρίς γνώση Αρχαίων και Λατινικών

Μέχρι πρόσφατα αρκετοί φιλόλογοι οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια της Ελλάδας χωρίς να έχουν διδαχτεί Αρχαία και Λατινικά, είχαν το δικαίωμα να εγγραφούν στον κατάλογο διοριστέων των φιλολόγων της Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, το όλο θέμα αφορά τους αποφοίτους των τμημάτων: α) Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας (ΦΠΨ) και β) Ιστορίας Αρχαιολογίας. Μέχρι και το τέλος του 2010 οι πτυχιούχοι των εν λόγω τμημάτων εγγράφονταν κανονικά στους καταλόγους για διορισμό στα σχολεία. Ωστόσο, στους αναθεωρημένους πίνακες του 2011, οι νέοι απόφοιτοι των δυο αυτών τμημάτων έμειναν εκτός για τον λόγο ότι στα μαθήματα τους δεν συμπεριλαμβάνονταν τα Αρχαία και τα Λατινικά. Οι άμεσα επηρεαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα, αφού δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για την αλλαγή πολιτικής.
 
Την λύση στο εν λόγω πρόβλημα έδωσε η ΕΕΥ με σημερινή της συνεδρία. Σύμφωνα λοιπών με την ανακοίνωση της, η Υπηρεσία αναφέρει ότι δέχεται κάθε χρόνο πληθώρα αιτήσεων για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων καθηγητών Φιλολογικών. Ανάμεσα στους αιτητές περιλαμβάνονται και αρκετοί απόφοιτοι Τμημάτων «Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας», «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» και «Ιστορίας και Αρχαιολογίας» πανεπιστημίων της Ελλάδας.  
 
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Καθηγητή, για να διοριστεί κάποιος στη συγκεκριμένη θέση πρέπει να κατέχει, μεταξύ άλλων, Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην ειδικότητα που προορίζεται να διδάξει. Όπως προκύπτει από τη μελέτη του αναλυτικού προγράμματος μαθημάτων των πιο πάνω πτυχίων, σε αυτό δεν περιλαμβάνεται πάντα ικανοποιητικός αριθμός μαθημάτων Ιστορίας, Νέων και Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών, τα οποία ο καθηγητής Φιλολογικών καλείται να διδάξει. Σε αρκετές, μάλιστα, περιπτώσεις, στο πρόγραμμα σπουδών δεν περιλαμβάνονται καθόλου μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών. Εγγραφή στον πίνακα διοριστέων καθηγητών Φιλολογικών αιτητων που δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς τα πιο πάνω μαθήματα θα οδηγούσε μελλοντικά στο διορισμό στα δημόσια σχολεία καθηγητών Φιλολογικών που δεν έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους τις στοιχειώδεις γνώσεις για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη της ειδικότητάς τους.
 
Η Επιτροπή, υπό το φως των πιο πάνω, αποφάσισε ότι αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων καθηγητών Φιλολογικών θα μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο αν το πρόγραμμα σπουδών του πτυχίου των αιτητών περιέχει ικανοποιητικό αριθμό μαθημάτων Ιστορίας, Νέων και Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να διδάσκουν χωρίς ελλείψεις στη Μέση Εκπαίδευση.
 
Ως εκ τούτου, υποψήφιοι των πιο πάνω τμημάτων οι οποίοι έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων καθηγητών Φιλολογικών μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2013 θα εγγράφονται στον πίνακα διοριστέων χωρίς τις πιο πάνω προϋποθέσεις.
Tags: No tags

Comments are closed.