Οι Νέοι Κατάλογοι

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έχει ανακοινώσει τους αναθεωρημένους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών, κατά ειδικότητα, στους οποίους περιελήφθησαν και όσοι υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 31.12.2008 και η αίτησή τους έχει εγκριθεί. 

Όποιος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για τους εν λόγω πίνακες, μπορεί να το κάνει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ημέρα ανάρτησής τους, δηλαδή από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι τις 15 Μαρτίου, 2009. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16. Για το εν λόγω έντυπο αλλά και για τους καταλόγους επισκεφτείτε την σελίδα της Υπηρεσίας εδώ.
 

Tags: No tags

Comments are closed.