Πρόγραμμα Χορηγίας για Ενίσχυση στον Τομέα του Χορού

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες ανακοινώνουν το Πρόγραμμα Χορηγίας για Ενίσχυση της Δημιουργίας και Έρευνας στον Τομέα του Χορού το οποίο λειτουργεί για δεύτερη χρονιά σε πιλοτική βάση. Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη των χορογράφων για νέες παραγωγές και έρευνα.

Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για το Πιλοτικό Πρόγραμμα λήγει την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009, στις 14:00 μ.μ. Καμία αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή δε θα γίνεται δεκτή. Προμηθευτείτε το έντυπο αίτησης αλλά και περισσότερες πληροφορίες εδώ.
 

Tags: No tags

Comments are closed.