Ανισότητα Φύλων στην Εργασία

Σημαντικές διαπιστώσεις καταγράφονται σε έρευνα της ΚΟΓΕΕ (Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών) για το κυπριακό εργασιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το συντριπτικό ποσοστό των διευθυντικών θέσεων είναι ανδροκρατούμενες. Πιο συγκεκριμένα το 87% των εργαζομένων έχει άνδρα διευθυντή. Επιπλέον, το 76% που συμμετείχαν στην έρευνα υποστήριξαν ότι ο άμεσα προϊστάμενός τους είναι άνδρας.
Όσον αφορά τη φύση εργασίας, μεταξύ των εργαζομένων γυναικών υπερτερεί το γραφειακό προσωπικό (44% των γυναικών, έναντι 22% των ανδρών), ενώ μεταξύ των ανδρών υπερτερεί το εργατικό προσωπικό (38% των ανδρών, έναντι 13% των γυναικών).

Για το κεφάλαιο εύνοια στο χώρο εργασίας, περισσότερο από τα δύο τρίτα των εργαζομένων πιστεύουν ότι οι διάφορες πτυχές των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας ισχύουν στον ίδιο βαθμό και για τα δύο φύλα στην εταιρεία που εργάζονται τώρα. Οι υπόλοιποι όμως στην πλειοψηφία τους έχουν την πεποίθηση ότι οι συνθήκες και το περιβάλλον στο χώρο εργασίας είναι περισσότερο ευνοϊκό για τους άνδρες υπαλλήλους. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργοδοτών και γενικών διευθυντών (>90%), ανεξαρτήτως φύλου, πιστεύει ότι σε θέματα που αφορούν τις συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας τα δύο φύλα απολαμβάνουν του ίδιου χειρισμού στην εταιρεία που διευθύνουν οι ίδιοι.

Η πλειοψηφία των ανδρών (72%) και των γυναικών (61 %) εργαζομένων συμφωνεί απόλυτα ή τείνει να συμφωνεί ότι υπάρχουν εργασίες στις οποίες εκ φύσεως ένα από τα δυο φύλα είναι καλύτερο. Μόνο ένας στους δέκα άνδρες και μία στις δέκα γυναίκες διαφωνούν με τη δήλωση αυτή.

Η ίδια αντίληψη επικρατεί και μεταξύ των εργοδοτών και γενικών διευθυντών. Η συντριπτική πλειοψηφία (άνδρες: 86%, γυναίκες: 94%) συμφωνεί με το ότι υπάρχουν εργασίες στις οποίες εκ φύσεως ένα από τα δυο φύλα είναι καλύτερο. Ως επακόλουθο αυτού, τόσο η πλειοψηφία των ανδρών (53%) όσο και των γυναικών (55%) εργοδοτών και διευθυντών παραδέχονται ότι λαμβάνουν υπόψη το φύλο των υποψηφίων όταν διενεργούν προσλήψεις.

Ως προς τις ικανότητες των δύο φύλων, η πλειοψηφία των εργαζομένων εξέφρασε την άποψη  ότι υπερτερούν οι άνδρες υπάλληλοι των γυναικών (φυσική δύναμη, τεχνικές ικανότητες, διαθεσιμότητα χρόνου, κινητικότητα). Σημαντικό είναι επίσης το ποσοστό (40%) που θεωρεί ότι οι άνδρες υπερτερούν στο ότι δεν προκαλούν προστριβές στο χώρο εργασίας. Αντιθέτως, οι γυναίκες υπερισχύουν των ανδρών μόνο σε ότι αφορά τις χαμηλότερες μισθολογικές απαιτήσεις (49%). Παράλληλα, η πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού πιστεύει ότι τα δύο φύλα είναι ίσα στην εργατικότητα (75%), στο επίπεδο μόρφωσης (84%) και νοημοσύνης (78%) και στις διοικητικές ικανότητες (70%).

Από πλευράς τους, οι εργοδότες θεωρούν επίσης ότι οι άνδρες υπερτερούν σημαντικά των γυναικών σε κάποια χαρακτηριστικά. Κυριότερο σημείο είναι η φυσική δύναμη (94%) και ακολουθούν οι τεχνικές ικανότητες (57%), η διαθεσιμότητα χρόνου (53%), η κινητικότητα (54%) και το ότι δεν προκαλούν προστριβές (34%). Οι γυναίκες υπάλληλοι θεωρούνται από αρκετούς εργοδότες ότι υπερτερούν των ανδρών, κυρίως όσον αφορά τις χαμηλότερες μισθολογικές απαιτήσεις (36%) και ακολούθως στην καλύτερη απόδοση στην ομαδική εργασία (23%). Η πλειοψηφία των εργοδοτών βρίσκει τα δύο φύλα ίσα στο επίπεδο μόρφωσης (82%) και νοημοσύνης (92%).
Οι περιπτώσεις γυναικών εργαζομένων που νιώθουν ότι έτυχε να αδικηθούν λόγω φύλου σε διάφορα εργασιακά θέματα είναι διπλάσιες από αυτές των ανδρών:

  • προσφορά θέσης εργασίας (19% των γυναικών, έναντι 9% των ανδρών)
  • επαγγελματική ανέλιξη (20% των γυναικών, έναντι 10% των ανδρών)
  • μισθολογικές απολαβές (30% των γυναικών, έναντι 14% των ανδρών).

Οι περιπτώσεις γυναικών διευθυντικών στελεχών που πιστεύουν ότι οι ίδιες έτυχαν δυσμενούς διάκρισης λόγω φύλου σε κάποιο σημείο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας είναι κατά πολύ περισσότερες από ότι των ανδρών διευθυντικών στελεχών:

  • προσφορά θέσης εργασίας (24% των γυναικών, έναντι 8% των ανδρών)
  • επαγγελματική ανέλιξη (14% των γυναικών, έναντι 4% των ανδρών)
  • μισθολογικές απολαβές (29% των γυναικών, έναντι 6% των ανδρών.
Tags: No tags

Comments are closed.