Υποτροφίες για Προπτυχιακές – Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αιτήσεις για διεκδίκηση υποτροφιών από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, άρχισε να δέχεται το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) για το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011. Πρόκειται για αιτήσεις που αφορούν φοίτηση σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού (προπτυχιακές/ μεταπτυχιακές σπουδές), στα Ανώτατα κρατικά Πανεπιστήμια της Κύπρου (προπτυχιακές/μεταπτυχιακές σπουδές), στα ΤΕΙ Ελλάδας (προπτυχιακές σπουδές) και στις Δραματικές Σχολές της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει το ΙΚΥΚ, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν φοιτητές πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή και φοιτητές, πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας, της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, της Αστυνομικής Δύναμης καθώς και των μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς που απασχολούνται σε μόνιμη ή έκτακτη βάση. Τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι φοιτητές είναι: η ακαδημαϊκή επίδοση, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας καθώς και επιπρόσθετα κριτήρια. Σύμφωνα με το ΙΚΥΚ δεν θα γίνονται δεκτά επιπρόσθετα στοιχεία μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων που είναι η 29η Οκτωβρίου 2010. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα τηλ. 22456433, στο ikyk@ikyk.org.cy και στο www.cyscholarships.gov.cy.

Tags: No tags

Comments are closed.