Εξετάσεις Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι, οι επόμενες γραπτές εξετάσεις, που διεξάγονται σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών, για απόκτηση Πιστοποιητικού Ικανότητας Εργολήπτη για εργοληψία ή/και εκπόνηση σχεδίων και μελετών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή/και Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών, ή για αύξηση των υφιστάμενων ορίων των Πιστοποιητικών Ικανότητας τους, θα γίνουν στις 7 Μαΐου, 2011 για Εργολήπτες (εργοληψία) ή/και Συντηρητές ηλεκτροσυσκευών και στις 14 Μαΐου, 2011 για Εργολήπτες (εκπόνηση σχεδίων και μελετών).
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 22800430, 22800424 και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Tags: No tags

Comments are closed.