Διάταγμα Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού για τα δίδακτρα των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφορικά με το θέμα του ελέγχου των διδάκτρων των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και ασκώντας τις εξουσίες που παρέχει στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού το άρθρο 8 των περί Ιδιωτικών Πανεπιστήμιων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2010, ο Υπουργός Παιδείας εξέδωσε Διάταγμα που καθορίζει το ποσοστό 3.6%, ως ανώτατη επί τοις εκατόν αύξηση στο ύψος των ήδη εγκεκριμένων διδάκτρων και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πανεπιστημίων, και στα οποία έχει χορηγηθεί αρχική άδεια λειτουργίας. 
 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, το πιο πάνω ποσοστό δεν υπερβαίνει το 150% του ύψους του ετήσιου πληθωρισμού του προηγούμενου έτους, όπως αυτός έχει καθοριστεί από τη Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Υπό το φως των πιο πάνω, οι οποιεσδήποτε αιτήσεις, από πλευράς των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, για αναθεώρηση των εγκεκριμένων διδάκτρων και οικονομικών επιβαρύνσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το καθορισμένο ανώτατο ποσοστό αύξησης.
Tags: No tags

Comments are closed.