Αιτήσεις για θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας 2011 – 2012

Η υποβολή των αιτήσεων από τους υποψηφίους που διεκδικούν θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από κάθε υποψήφιο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν από σήμερα 21 Ιουλίου 2011 και μέχρι την 31η Ιουλίου 2011. 
 
Ο υποψήφιος οφείλει να μελετήσει διεξοδικά όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης και να ακολουθήσει πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη συμπλήρωσή του. Για το λόγο αυτό, πριν την οριστική ηλεκτρονική υποβολή και αποστολή των σχετικών εγγράφων του πρέπει να ελέγξει ότι τα στοιχεία και οι επιλογές του καταχωρήθηκαν και εκτυπώθηκαν ορθά. Ο υποψήφιος αφού συμπληρώσει προσεκτικά τα στοιχεία που αφορούν την αίτηση θα πρέπει να το εκτυπώσει σε δύο (2) αντίγραφα, να τα επανελέγξει και να τα υπογράψει. Επίσης πρέπει να εκτυπωθεί σε δύο (2) αντίγραφα και η Υπεύθυνη Δήλωση που εμφανίζεται στην Ανασκόπηση και να υπογραφεί.
 
Παράλληλα  οι υποψήφιοι θα παρουσιάζουν τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά στα Κέντρα Υποβολής Δικαιολογητικών ανά επαρχία για σκοπούς εγγραφής στα Ελληνικά ΑΑΕΙ και ΑΤΕΙ ώστε να τους χορηγηθεί Βεβαίωση εγκυρότητας και νομιμότητας των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία μαζί με τη Βεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζονται στα Ελληνικά ΑΑΕΙ για σκοπούς εγγραφής. Τα κέντρα θα λειτουργήσουν ως εξής:
 • Λευκωσία: Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα
 • Λεμεσός: Λανίτειο Λύκειο Α’
 • Πάφος: Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ’
 • Λάρνακα: Τεχνική Σχολή Λάρνακας
 • Αμμόχωστος: Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας (στεγάζεται στο σχολικό κτήριο Εφορείας Παραλιμνίου)
Τα Κέντρα θα λειτουργήσουν από τις 23  Ιουλίου μέχρι την 1 Αυγούστου 2011 (εκτός Κυριακών), από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ. Τη ∆ευτέρα  1 Αυγούστου τα Κέντρα θα λειτουργήσουν από τις 9:00 π.μ.-1:00 μ.μ. και από τις 2:00 μ.μ.- 6:00 μ.μ.  
 
Τα ∆ικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται από τους υποψηφίους για σκοπούς χορήγησης της απαραίτητης Βεβαίωσης στα πιο πάνω Κέντρα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε η Υπηρεσία Εξετάσεων από το ΥΠ∆ΒΜΘ είναι τα ακόλουθα: 
 1. Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης (Απολυτήριο Λυκείου). 
 2. Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του και να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή. (Σημειώνεται ότι η πιο πάνω βεβαίωση έχει σταλεί ταχυδρομικώς από το Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών στους υποψηφίους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισδοχή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ κατά την υποβολή της αίτησης τους για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2011 στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) το Μάρτιο 2011. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν αυτή τη βεβαίωση καλούνται όπως αποταθούν στο Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης,  τηλ.: 22804511/ 22804512).   
 3. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’όλη τη διάρκειά του (Π1). (Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν παραλάβει τη βεβαίωση «Π1» από το Σχολείο τους μαζί με το Απολυτήριό τους).   
 4. Βεβαίωση πρόσβασης με το γενικό βαθμό για τους κατόχους Απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής ∆ημοκρατίας (Η συγκεκριμένη βεβαίωση θα εκδίδεται στα Κέντρα Υποβολής ∆ικαιολογητικών). 
 5. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αυτής. (Η πιο πάνω βεβαίωση θα εκδίδεται στα  Κέντρα Υποβολής  ∆ικαιολογητικών). 
 6. Μία μικρού μεγέθους φωτογραφία του υποψηφίου. (Σημειώνεται ότι η φωτογραφία δε χρειάζεται να παρουσιαστεί στα Κέντρα Υποβολής ∆ικαιολογητικών, αλλά απαιτείται για την εγγραφή του υποψηφίου στη Σχολή/Τμήμα επιτυχίας του).
 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος:
 • δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα 
 • δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και
 • δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας το έτος 2009 ή προγενέστερα (μόνο για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.). (Επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στο σημείο 4 θα πρέπει να τυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης).  
Απαραιτήτως, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίζει μαζί με τα πιο πάνω ∆ικαιολογητικά και το δελτίο ταυτότητάς του  (σε περίπτωση εξουσιοδότησης σε γονείς ή άλλο άτομο θα γίνεται αποδεκτή φωτοτυπία της ταυτότητας του υποψηφίου), όπως και δύο αντίγραφα του μηχανογραφικού δελτίου που θα υποβάλει ηλεκτρονικά στο ΥΠ∆ΒΜΘ της Ελλάδας, υπογραμμένα από τον/την ίδιο/α. Ως εκ τούτου, καλούνται οι υποψήφιοι να προσέξουν ώστε η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους να γίνει σε υπολογιστή που να τους παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης.
Tags: No tags

Comments are closed.