Κοινοπολιτειακές Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο για το έτος 2012/2013

Το Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, για την παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές που πιθανό να παραχωρηθούν από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Κοινοπολιτειακών Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013, σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών. Οι υποτροφίες αφορούν σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο διάρκειας τριών ετών, οι οποίες οδηγούν σε ∆ιδακτορικό και θα παραχωρηθούν σε υποψήφιους προερχομένους από όλες τις Χώρες-Μέλη της Κοινοπολιτείας, περιλαμβανομένης και της Κύπρου.                               
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να διακρίνονται σε ήθος και να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις για υποβολή αίτησης προς διεκδίκηση υποτροφίας: 
  • Να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πρώτου καταληκτικού πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου σχετικού με τον προτεινόμενο κλάδο σπουδών με βαθμολογία «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και άνω  (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμια της Ελλάδας και άλλων χωρών) ή αγγλόφωνου πανεπιστημίου με βαθμολογία «Upper Second Class Honours» (2.1)  και άνω,  ή 3.00/4.00  και άνω (Η.Π.Α.), στο προπτυχιακό επίπεδο και επιπρόσθετα να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Master. 
  • Να έχουν συμπληρώσει τις σπουδές τους μετά τον  Οκτώβριο του 2001. 
  • Να κατέχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι αιτητές πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Commonwealth Scholarship Commission. Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι αιτητές είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ με αρ. I.K.Y.K. 54, αντίγραφα του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Λευκωσία ή από τα κατά τόπους Γραφεία των Επάρχων ή από τα κατά τόπους Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών προσόντων υποψηφίων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Οδός Φλωρίνης 7 Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία.
Tags: No tags

Comments are closed.