Συμμετοχή σε Καλοκαιρινό Σχολείο με Θέμα «Water: Unite and Divide» του Οργανισμού ESF

Ο Οργανισμός European Science Foundation (ESF) οργανώνει καλοκαιρινό σχολείο με θέμα «Water: Unite and Divide». Το καλοκαιρινό σχολείο θα λάβει χώρα από τις 27 Αυγούστου – 30 Αυγούστου 2012 στη Stressa, Lago Maggiore, Ιταλία. 
 
Στο εργαστήρι θα επιλεγούν να συμμετάσχουν 36 ερευνητές (υποψήφιοι διδάκτορες ή νέοι μετα-διδάκτορες) από διαφορετικά επιστημονικά πεδία από όλη την Ευρώπη. Στους επιλεγέντες το ESF θα καλύψει τα έξοδα μετάβασης και διαμονής.
 
Η Πρόσκληση απευθύνεται σε Υποψήφιους Διδάκτορες οι οποίοι ολοκληρώνουν τη διδακτορική τους διατριβή ή σε κατόχους Διδακτορικού οι οποίοι έχουν πρόσφατα ολοκληρώσει τη διατριβή τους  και η οποία σχετίζεται με το θέμα του Σχολείου. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πολίτες ή να εργάζονται σε ευρωπαϊκή χώρα στην οποία υπάρχει Οργανισμός-μέλος του ESF. Επισημαίνεται ότι η Κύπρος υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Οργανισμού. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το σύντομο Βιογραφικό τους Σημείωμα (500 λέξεις) συνοδευμένο με επιστολή η οποία θα εξηγεί τα ερευνητικά πλάνα του ενδιαφερόμενου και πως αυτά συνδέονται με το Πρόγραμμα και το Καλοκαιρινό Σχολείο. Η επιστολή αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά τις 500 λέξεις. Επιπρόσθετα θα πρέπει να συμπεριλάβουν περίληψη της ερευνητικής τους εργασίας την οποία καλούνται να παρουσιάσουν στην εκδήλωση. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει τεθεί η 30η  Απριλίου 2012.
 
Οι απαραίτητες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, κα Κωνσταντίνα Μακρή (cmakri@research.org.cy, 22205054).
Tags: No tags

Comments are closed.