Εξειδικευμένος λοχίας της Αστυνομίας προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο δια τον λόγο ότι δεν προήχθη στην θέση του υπαστυνόμου. Προσλήφθηκε στην Αστυνομία το 2004 και αφού συμπλήρωσε εξαετή υπηρεσία στο βαθμό του λοχία, δεν προήχθη στη διαδικασία προαγωγών η οποία τροχιοδρομήθηκε την 16η Μαρτίου 2010. Ο αιτητής είναι κάτοχος διπλώματος της Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελλάδας.       
 
Η Αστυνομία δεν προήγαγε τον αιτητή βασιζόμενη στο ότι το δίπλωμά του, αν και αναγνωρίστηκε από το ΚΥΣΑΤΣ το 2008, ως ισότιμο και αντίστοιχο Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνικού Τομέα, δεν αναγνωρίζετο ως ισότιμο κι αντίστοιχο πανεπιστημιακού επιπέδου παρά μόνο ως ισότιμο πανεπιστημιακού επιπέδου. Αυτό ήταν λανθασμένο, σύμφωνα με την Δικαστή κ. Καλλιγέρου η οποία σημείωσε ότι: «Ο κανονισμός 14(1)(β)(i) εβασίσθη στο άρθρο 17Α(3) (α) του περί Αστυνομίας Νόμου του 2006 το οποίο απαιτεί πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή άλλο ισοδύναμο προσόν. Καθόσον τα πτυχία των ΤΕΙ, μετά από την αναβάθμισή τους σε Σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης, αναγνωρίστηκαν στην Ελλάδα ως ισότιμα με πτυχία πανεπιστημίου, και στην Κύπρο τότε ο Ν. 219(Ι)/2002 προνόησε ότι οι τίτλοι σπουδών των ΤΕΙ τυγχάνουν της ίδιας αναγνώρισης όπως στην Ελλάδα. Τούτο καθιστούσε το πτυχίο του αιτητή ισοδύναμο, όπως απαιτεί ο νόμος και ο κανονισμός, και δεν ήταν επιτρεπτό να ζητείται, πέραν της ισοτιμίας, και αντιστοιχία προς πτυχίο πανεπιστημίου, δεδομένης της ήδη αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ ισοτιμίας, αλλά και αντιστοιχίας προς πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα».
 
Αποδεχόμενος την προσφυγή ο δικαστής τόνισε τα ακόλουθα: «Εδώ τόσο ο νόμος όσο και ο κανονισμός ζητούν “ισοδυναμία” που παραπέμπει σε ισοτιμία και όχι σε αντιστοιχία. Αν ο Κύπριος νομοθέτης δεν προέβη στις διακρίσεις μεταξύ πτυχίων πανεπιστημίου και πτυχίων ΤΕΙ, στις οποίες έχει προβεί ο Ελληνας νομοθέτης για τον σκοπό που μας αφορά, δεν είναι πράγμα που μπορεί να “διορθωθεί” με προσφυγή στην αντιστοιχία. Η εξίσωση ως ισότιμων και αντιστοίχων των πτυχίων του ΑΤΙ προς πτυχίο πανεπιστημίου στη βάση της αντιστοιχίας τους προς τα πτυχία των ΤΕΙ, ενισχύει την αντίληψη για έλλειψη διάκρισης στην Κύπρο (και δεν μιλούμε για την Ελλάδα) μεταξύ πτυχίων πανεπιστημίου και πτυχίων ΤΕΙ για σκοπούς ισοδυναμίας».
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Pinterest
WhatsApp
Email

Comments are closed.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ