Υποτροφίες σε Φοιτητές με Καταγωγή την Λύση για το Ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012

Ο  Δήμος  Λύσης  θα παραχωρήσει  υποτροφίες /βοηθήματα για απόκτηση πρώτου  πτυχίου  από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, Ελλάδας, Ευρωπαϊκών χωρών και Αμερικής σε φοιτητές που οι γονείς τους είναι πρόσφυγες από τη Λύση, (είτε από πατέρα είτε από  μητέρα). Οι υποτροφίες/βοηθήματα θα παραχωρηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει:
  • Να υποβάλουν  σχετική   αίτηση
  • Να είναι απόφοιτοι Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου με γενικό βαθμό   απολυτηρίου 17 και άνω.  
  • Να προσκομίσουν Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης.
  • Όσων οι βαθμοί είναι κάτω του 17, πρέπει να είναι παιδιά πολύτεκνης οικογένειας, τρία παιδιά και άνω, ή να είναι ορφανά από πατέρα ή μητέρα να προέρχονται από  διαζευγμένους γονείς, ή με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, ή με κάποιο πρόβλημα υγείας στην οικογένεια. 
  • Υποψήφιοι που είναι ήδη φοιτητές πρέπει μαζί με την αίτηση να υποβάλουν την εγγραφή στη σχολή και την βεβαίωση φοίτησης για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος.
  • Να επισυνάψουν αντίγραφα όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών.
Η υποτροφία θα παραχωρείται για ένα ακαδημαϊκό έτος. Για το επόμενο έτος ο φοιτητής πρέπει να παρουσιάσει βεβαίωση εγγραφής για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση όσοι  βρίσκονται στο τελευταίο  έτος  των  σπουδών τους. Έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν κάνοντας κλικ εδώ, ή από τα γραφεία του Δήμου, Χαμίτ Μπέη 22, 6045 Λάρνακα, και πρέπει να τις παραδώσουν, ιδιοχείρως στην πιο πάνω διεύθυνση, το αργότερο μέχρι τις 15  Σεπτεμβρίου 2011.  
 
Tags: No tags

Comments are closed.