Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών από Φιλόλογους

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, που Αφορούν στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στο «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής σε Μετανάστες και Ξενόγλωσσους Κατοίκους της Κύπρου» το οποίο απευθύνετε σε κατοίκους της Κύπρου άνω των 15 ετών, των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική.

Το πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας θα λειτουργήσει σε τρία διαφορετικά επίπεδα: Α’ επίπεδο: για άτομα που είναι αρχάριοι ή κατέχουν ελάχιστες γνώσεις, Β’ επίπεδο: για άτομα που κατέχουν βασικές δεξιότητες χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου, Γ’ επίπεδο: για άτομα που μπορούν να επικοινωνούν ικανοποιητικά χρησιμοποιώντας το γραπτό και προφορικό λόγο, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση και ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων.

Η σύμβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά την περίοδο Νοέμβριος 2011 – Μάιος 2013 (Διάρκεια δεκαεννέα (19) μήνες). Το ύψος της αντιμισθίας για την αγορά υπηρεσιών από τους εκπαιδευτές, ανά χρονική περίοδο μαθήματος διάρκειας 45’, ανέρχεται στα €16.64.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν άτομα που κατέχουν τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:

  • Άριστη Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
  • Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (που θα αξιολογηθεί βάσει των εγκυκλίων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (EEY) και της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ))
  • Πτυχίο στην Ελληνική Φιλολογία ή Τίτλος ή ισότιμο και αντίστοιχο προσόν (βάσει των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για κατάταξη στον Κατάλογο Διοριστέων της ΕΕΥ)

Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος τους το αργότερο μέχρι τις 29 Ιουλίου 2011 και ώρα 09:00 στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Παιδείας, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία. Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 22800800 ή 22800803 ή 22800797.

Tags: No tags

Comments are closed.