Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γαλλία

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις για χορήγηση 5 υποτροφιών για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου Master στη Γαλλία που θα παραχωρηθούν από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Εθνικού Κέντρου Πανεπιστημιακής Ευημερίας (C.N.O.U.S.) της Γαλλίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, εξαιρουμένων των μελών της Δημόσιας Υπηρεσίας που απασχολούνται σε μόνιμη ή έκτακτη βάση.
 
Οι βασικές προϋποθέσεις για υποβολή αίτησης προς διεκδίκηση υποτροφίας:
  • να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Διπλώματος με ελάχιστο βαθμό Λίαν Καλώς (Πανεπιστήμιa Κύπρου, Πανεπιστήμια Ελλάδας και άλλων χωρών) ή Upper Second Class Honours (Η.Β.), ή 3.00/4.00 ή 3.75/5.00 (Η.Π.Α.) ή 13/20 (Γαλλόφωνα Πανεπιστήμια),
  • να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 40 χρόνων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011, και
  • να αρχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012.
Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν συστημένες μέσω Ταχυδρομείου, μέχρι την Παρασκεύη, 30 Σεπτεμβρίου 2011. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ανακοίνωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.
Tags: No tags

Comments are closed.